ಪುರುಷರ ಒಂಬತ್ತು ಉಂಗುರಗಳು

ಫಿಲ್ಟರ್
   "ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ವೆನ್-ರಾಜರಿಗೆ ಮೂರು ಉಂಗುರಗಳು,
   ಕುಬ್ಜ-ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಲ್ಲಿನ ಸಭಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು,
   ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು, ಸಾಯಲು ಅವನತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ,
   ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಲಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ಡಾರ್ಕ್ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ. . ."

   9 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

   9 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು